За мен

Сподели

Здравейте и благодаря, че посетихте моя личен сайт. Моля, имайте предвид, че от 2010 г. не пиша в блога си, а в сайта за разследваща журналистика Биволъ. Посетете го тук: https://www.bivol.bg English version here.

Житие-Битие

Роден съм на 26. 06. 1968 в София. Женен с две деца. От 1990 г. живея във Франция. Обичам да пътувам, да съм на маса с приятели, да човъркам високотехнологични джаджи, да програмирам, да чета и… да пиша.

Репери:

 • От 2004 г. до днес съм научен работник в CNRS, в лабораторията MODYCO, която се намира в университета “Париж-Запад” (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense). Професионалната ми страница с актуални теми, разработки и статии е тук. Водя и занятия по електронна документация като хонорован преподавател;
 • От 2010 г. до днес съм главен редактор в сайта за разследваща журналистика Биволъ партньор на Wikileaks и OCCRP в България;

  Julian Assange Presentation to EU Parliament on Corruption Revealed in Cablegate: “I’d like to thank our Bulgarian partner Bivol for their courage and meticulous research over the last two years on many important corruption stories. It has been reported by others, but let me say it again, the work of Bivol is impressive and a model to be followed.

  Джулиан Асанж Доклад пред Европейския парламент за корупцията разкрита от Кейбългейт (Cablegate): “Бих искал да благодаря на нашия български партньор Бивол за тяхната смелост и щателните им изследвания през последните две години на много важни корупционни теми. И други са го казвали, но нека го кажа отново и аз: работата на Бивол е впечатляващ модел, който трябва да бъде следван.

 • От 2010 до днес съм говорител на журналистическия екип управляващ платформата за анонимно получаване на документи Balkanleaks. Журналистът Анди Грийнбърг от Форбс подробно е описал какво представлява и какво е постигнал този проект в книгата си “Тази машина, която убива тайни“;

  If Woodward and Bernstein Were Bulgarian An excerpt from Andy Greenberg’s “This Machine Kills Secrets”: How WikiLeakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim To Free the World’s Information.

  Ако Удуърд и Бърнстейн бяха българи, откъс от книгата на Анди Грийнбърг „Тази машина убива тайни: Как „уикилийкърите”, „шифропънкарите” и „хактивистите” целят да освободят информацията на света”  (на български)

 • През 2009 г. бях кандидат в евролистата на “Синята коалиция” (На 5-то място в листата като гражданска кандидатура. Не съм членувал и не членувам в политически партии). Каузите и темите, по които се ангажирах тогава бяха интегрирани в програмата на “Синята коалиция”. Можете да ги видите тук;
 • От 2008 г. до днес съм член на обществения съвет на Асоциацията за свободно слово “Анна Политковская”;
 • От 2005 декември до 2009 бях секретар на Съюз на Българите по Света “Бъдеще” и инициирах кампанията за освобождаване на българите в чужбина от задължителни здравни вноски, успешно приключила през 2008 г.
 • През април 2003 г. заедно с писателя Александър Градинаров основахме вестник Парижки Вести, с който се разделих през 2009 г.;
 • От 1999 до 2004 г. работих като разработчик и системен администратор на педагогически интернет проекти www.e-sonore.org и др. в Университета Париж 10;
 • През 2001 г. защитих докторат на тема “Моделиране на фонологични примитиви (съставляващи) с изкуствени невронни мрежи” в Университет Париж 10 (PDF можете да изтеглите тук);
 • От 1996 до 2000 – бях аспирант със стипендия (allocation de recherche) от френското Министерство на образованиетo и бях хонорован лектор по лингвистика и компютърна грамотност в Университет Париж 10;
 • През 1995 – завърших мастер (maîtrise) с дипломна работа “Алгоритъм за анализ на просто изречение в рамките на модела Семантичен Синтаксис”.
 • 1992  постъпих като студент по лингвистика в Университет Париж 10;
 • През 1990 заминах за Франция и до 1992 г. работих като строител-алпинист (виж снимки по-долу);
 • През 1989 постъпих студент първи курс в специалност “Френска филология” в СУ “Климент Охридски”;
 • През 1988 работих в ИМЗ, където ме разпределиха от УПК със специалност “оператор на металорежещи машини”;
 • През 1987 завърших Френската гимназия в София.
 • От 1984 до 1989 г. бях активен спелеолог и планинар;

Ползвам френски, английски и руски.

Увличам се по литература, спорт, програмиране.

Връзка с мен:
e-mail: at [at] atanas [dot] fr
Skype: parisvesti

Мои публикации можете да прочетете тук:

Биволъ: http://www.bivol.bg
Кафене: http://www.kafene.info
Дневник: http://www.dnevnik.bg
Медиапул: http://www.mediapool.bg
Courrier des Balkans: http://balkans.courriers.info

 

About Me

Hello and thank you for visiting my personal website. Please note that I have not been writing in my blog since 2010, but in the site for investigative journalism Bivol. You can visit it here: https://www.bivol.bg

March 18, 2014 – Sofia, presentation of candidates in the elections for European Parliament on the ballot of the Greens party

My Life Story

I was born on June 26, 1968 in Sofia. I am married with two children. I live in France since 1990. I love to travel; share a table with friends; fiddle with high-tech gadgets; do computer programming, read and … write.

Benchmarks:

From 2004 and presently, I am a scientific researcher at CNRS, lab MODYCO, which is located in the University “Paris-West” (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense). My professional page with current topics, theses and articles can be found here. I also teach classes in electronic documentation part-time. My scientific publications can be found in Google Scholars.

From 2010 and presently, I am editor-in-chief of the site for investigative journalism Bivol, official partner of Wikileaks and OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) in Bulgaria;

Julian Assange Presentation to EU Parliament on Corruption Revealed in Cablegate: “I’d like to thank our Bulgarian partner Bivol for their courage and meticulous research over the last two years on many important corruption stories. It has been reported by others, but let me say it again, the work of Bivol is impressive and a model to be followed.

From 2010 until now, I am the spokesman of the journalistic team managing the platform for anonymous sharing of documents Balkanleaks. Journalist Andy Greenberg from Forbes has described in detail what this project is and what it has achieved in his bestselling book “This Machine Kills Secrets”;

If Woodward and Bernstein Were Bulgarian An excerpt from Andy Greenberg’s “This Machine Kills Secrets”: How WikiLeakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim To Free the World’s Information.

In 2009, I ran for MEP on the ballot of the right-wing “Blue Coalition.” (I was listed fifth in the ballot from the civilian quota; I have never been and I am not a member of any political party); 

From 2008 and presently, I am a member of the Public Council of the Association for Free Speech “Anna Politkovskaya“;

From December 2005 to 2009, I was secretary of the Union of Bulgarian Diaspora “Future” and launched the campaign for exempting Bulgarians abroad from compulsory health insurance; it was successfully completed in 2008

In April 2003, along with writer Alexander Gradinarov, we founded the “Parizhki Vesti” (Paris News) newspaper, which I left up in 2009;

From 1999 to 2004, I worked as a developer and system administrator of educational online projects www.e-sonore.org and others in University Paris 10;

In 2001, I obtained a PhD with my thesis entitled “Modeling of Phonological Primitives (Forming) with Artificial Neural Networks” at the University of Paris 10 (PDF can be downloaded here);

From 1996 to 2000, I was a graduate student with scholarship (allocation de recherche) from the French Ministry of Education and was a part-time lecturer in linguistics and computer literacy at the University of Paris 10;

In 1995, I graduated with Master’s Degree (maîtrise) with the thesis “Algorithm for Analyzing Simple Sentences within the Semantic Syntax Model”;

In 1992, I enrolled as student in Linguistics at the University of Paris 10;

In 1990, I moved to France and until 1992 worked as builder-climber (see photos below);

In 1989, I enrolled as freshman with major in “French Studies” at Sofia University “St. Kliment Ohridski”;

In 1988, I worked in the Instruments and Machinery Factory, where I was sent mandatorily after completing in high-school the compulsory course in “operator of metal cutting machines”;

In 1987, I graduated from the French Language High School in Sofia.

From 1984 to 1989, I was active speleologist and mountain hiker;

I am fluent in French and have very good knowledge of English and Russian.

I like literature, sports and computer programming.

Contact: e-mail: at [at] atanas [dot] fr

Skype: parisvesti

My publications can be read here

Bivol: http://www.bivol.bg
Kafene: http://www.kafene.info
Dnevnik: http://www.dnevnik.bg
Mediapool: http://www.mediapool.bg
Courrier des Balkans: http://balkans.courriers.info

Leave a Reply